14 00350017x 5708xx FOX4 2×30′ UHF lateral antennas & mountains

The two-30' UHF lateral antennas with the mountains in the background. Aug 1957.

The two-30′ UHF lateral antennas with the mountains in the background. Aug 1957.

Bookmark the permalink.