Site: BAR-B

Stokes Point, Yukon

Site photo circa 1956/57.